Deklaracja dostępności Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach

Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Solarz.
 • E-mail: kontakt@lasopenspace.pl
 • Telefon: 12 284 87 47

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: +48225517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach 

Za budynkiem są dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Laboratorium Aktywności Społecznej znajduję się na poziomie -1. Prowadzą do niego 3 wejścia:

 • od ul. Korczaka (główne) – wejście po schodach w dół na poziom -1.
 • od ul. Bocheńskiej (przez bibliotekę) – wejście po schodach na poziom parteru, do wejścia prowadzi również pochylnia dla niepełnosprawnych. Następnie należy kierować się w stronę miediateki, schodami w dół na poziom -1
 • od ul. Bocheńskiej prowadzące do windy – wejście po schodach na poziom parteru, do wejścia prowadzi również pochylnia dla niepełnosprawnych. Następnie należy skorzystać z windy zjeżdżając na poziom -1, bądź zejść schodami znajdującymi się obok windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Główny punkt obsługi:

Sala wejściowa (L) jest dostępne bez barier architektonicznych.
W Laboratorium Aktywności Społecznej dla osób niepełnosprawnych dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla gości. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w bibliotece oraz na pierwszym piętrze w korytarzu po lewej stronie od strony windy.

W budynku nie został zamontowany:

-system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące

-system pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących

W budynku, poza windą, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku jest winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku są dwie toalety dla niepełnosprawnych. Jedna w bibliotece na parterze, druga na pierwszym piętrze w korytarzu po lewej stronie od strony windy.
Na poziomie -1 w damskiej ubikacji znajduje się stanowisko do przewijania dzieci.
Na stronie internetowej Laboratorium Aktywności Społecznej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych i spełniała co najmniej wymagania WCAG 2.1. Pracujemy nad kompleksowym systemem ułatwiającym poruszanie się po Laboratorium Aktywności Społecznej osobom niewidomym i niedowidzącym.