POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W  związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

zgodnie z „Obowiązkiem informacyjnym” poniżej przedstawiamy informacje
o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach.

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata z siedzibą w: ul. Bocheńska 26,32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Niepołomice nr 1/3/2002, NIP 683-18-65-935, REGON 356522493.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: czytelnia@biblioteka-niepolomice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w:
 4. celu realizacji zajęć prowadzonych przez Laboratorium Aktywności Społecznej
 5. w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń organizowanych
  w Laboratorium Aktywności Społecznej min. wystawy, spotkania autorskie, zajęcia plastyczne i inne,
 6. w celach promocyjnych wydarzeń,
 7. w celu wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 8. Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie wyrażonej zgody, a także  gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, (RODO art. 6 ust. 1 lit. b, c, f)
 9. Państwa dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane do przekazania Państwu informacji w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt.3.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie wiązała się z brakiem możliwości udziału min. w wydarzeniach
  i zajęciach organizowanych przez Laboratorium Aktywności Społecznej.
 1. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu
 3. cofnięcia zgody,
 4. przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu

w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
  • w przypadku organizowania konkursów, zajęć oraz akcji promocyjnych, w których Pan/Pani może wziąć udział będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Niepołomicach są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprezy.

 

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu internetowego Laboratorium Aktywności Społecznej (dalej: Serwisu).
 2. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata, prowadząca działalność pod adresem: ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 683-18-65-935, o nadanym numerze REGON: 356522493. (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, a w przypadku gromadzenia plików „cookies” do celów statystycznych i usprawniających funkcjonowanie portalu na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:  
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz niżej),
 • poprzez mechanizm statystyk. ​​
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika – dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zadania pytania.
 2. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. organy ścigania).
 3. Dane udostępnione przez Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 8. W sprawie wszelkich pytań i niejasności w kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata, prosimy o kontakt mailowy z Inspektorem Ochrony Danych na adres: czytelnia@biblioteka-niepolomice.pl