REGULAMIN

 

Regulamin Laboratorium Aktywności Społecznej Open Space w Niepołomicach

Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z przestrzeni
Laboratorium
Aktywności Społecznej

 

 1. Regulamin przedstawia zasady działania Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach, zwanego dalej LAS mającego siedzibę w Niepołomicach, przy ul. Bocheńskiej 26. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
  Kontakt telefon 12 284 87 47, email: kontakt@lasopenspace.pl

 

 1. Ideą funkcjonowania LAS-u jest bezpłatne udostępnianie przestrzeni dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, na terenie Gminy Niepołomice, zwane dalej Organizacjami. Dodatkowo udostępniamy powierzchnię dla: grup nieformalnych, inicjatyw obywatelskich oraz liderów i animatorów społecznych, działających na rzecz społeczności mieszkańców gminy Niepołomice.

 

 1. W Laboratorium Aktywności Społecznej istnieje możliwość zorganizowania wystawy oraz wernisażu wystawy. W celu uzgodnienia szczegółów należy skontaktować się z Dyrektorem Biblioteki Publicznej oraz Laboratorium Aktywności Społecznej Panią mgr Joanną Lebiest, będącą bezpośrednią przełożoną pracowników LAS-u.

 

Kwestie organizacyjne

 1. Ogólnodostępny grafik znajduje się w zakładce „Kalendarz” na stronie internetowej LAS-u: https://lasopenspace.pl/.
 2. Pracownicy LAS-u zastrzegają sobie prawo do zmian w grafiku, o czym informują organizatora wydarzenia, na którym spoczywa obowiązek poinformowania uczestników wydarzenia.

 

Przywileje i powinności Organizacji korzystającej z LAS

 1. Będąc organizatorem bezpłatnego wydarzenia w Laboratorium Aktywności Społecznej masz możliwość:
 2. bezpłatnego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia;
 3. bezpłatnego udziału w różnych formach wsparcia organizowanych przez LAS;
 4. bezpłatnego limitowanego korzystania z drukarki/ksero; (30 stron czarno – białych lub kolorowych);
 5. korzystania z dostępnych form informacji i promocji;
 6. wsparcia merytorycznego w zakresie organizacji wydarzenia w LAS;

 

Wynajem sal

 1. Istniej możliwość komercyjnego wynajmu sal zgodnie z obowiązującym cennikiem:
 • od godziny 8:00 – 14:00 koszt 30 zł/godzinę;
 • od godziny 14:00 – 20:00 koszt 50zł/godzinę;
 • każda nowo rozpoczęta godzina jest naliczana jako pełna godzina.


Obowiązki organizatora

 1. Organizator ma obowiązek poinformować pracowników LAS o: zmianach statutu, składzie organów reprezentujących Organizację oraz danych adresowych

i kontaktowych.

 1. Przestrzegać regulaminu i zasad BHP.
 2. Uwzględniać uwagi i zalecenia pracowników LAS.
 3. Regularnie odbierać pocztę w przypadku korzystania z adresu korespondencyjnego.
 4. Organizator ponosi ewentualne koszty napraw lub wymian, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu przez członków Organizacji lub uczestników zorganizowanego przez nią spotkania.
 5. Organizator ma także obowiązek posprzątać dokumenty i inne rzeczy będące własnością Organizacji oraz przekazać opróżnione szafki wraz z kluczem, po zakończeniu współpracy z LAS.

 

Zasady korzystania z adresu korespondencyjnego LAS Open Space

 1. Istnieje możliwość skorzystania z adresu LAS ul. Bocheńska 26 Niepołomice 32-005, jako adresu korespondencyjnego Organizacji.
 2. Pracownicy LAS nie odbierają przesyłek za zwrotnym poświadczeniem odbioru, płatnych przy odbiorze oraz przesyłek poleconych do Organizacji, których nadawcą są podmioty urzędowe (np. Urzędy administracji rządowej i samorządowej, sądy, organy ścigania itp.), a jedynie Awizo zaświadczające o nadejściu przesyłki poleconej.
 3. Nie wyrażamy zgody na podawanie i wykorzystywanie jako własnego: adresu korespondencyjnego, strony www, adresu mailowego i numerów telefonów należących do LAS.

 

Zasady korzystania z szafek biurowych w LAS Open Space

 1. Szafki biurowe udostępniamy organizacjom, które spotykają się cyklicznie przez cały rok.
 2. W LAS nie przechowujemy należących do Organizacji przedmiotów i materiałów, które ze względu na swoje wymiary gabarytowe nie mieszczą się w szafce.
 3. Ksero obsługują pracownicy LAS.
 4. Nie udostępniamy drukarki i ksera do celów prywatnych.

 

Zasady wykorzystania przestrzeni

 • Rezerwacje sal odbywają się za pośrednictwem: telefonicznym, mailowym, osobistym lub za pośrednictwem strony internetowej.
 • Rezerwując salę należy podać:
 1. nazwę organizacji i dane osoby odpowiedzialnej za spotkania oraz dane kontaktowe;
 2. cel spotkania/tytuł wydarzenia;
 3. przewidywaną liczbę uczestników;
 4. informację o pobieraniu/ niepobieraniu opłat od uczestników;
 5. informację o potrzebnym wyposażeniu i przewidywanym układzie Sali;

 

W zasobach LAS znajdują się:

‒ laptop;

‒ rzutniki multimedialne (x2);

‒ ekran przenośny;

‒ flipcharty (x4);

‒ ekran stały;

‒ krzesła (x120);

‒ stoły (x36);

‒ wykładziny dywanowe (x2);

‒ dywany (x2);

‒ pufy (x5);

‒ kanapy (x5);

‒ lampy (x4).

 

Pomieszczenie kuchenne

 1. Organizator może korzystać ze sprzętu kuchennego po uprzednim uzgodnieniu
  z pracownikiem LAS.
 2. Użytkując kuchnie należy dbać o porządek i korzystanie zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Z kuchni mogą korzystać tylko osoby dorosłe.
 4. Użytkując kuchnie należy pozostawić ją w czystości.

 

Na terenie LAS-u obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. palenia tytoniu;
 2. spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
 3. wynoszenie sprzętu i przedmiotów będących własnością LAS poza teren obiektu;
 4. przebywania osób nieuprawnionych;
 5. używanie urządzeń wytwarzających nadmierny hałas;
 6. umieszczania znaków i napisów w dowolnych miejscach na terenie obiektu;
 7. odstępowania użyczonego pomieszczenia i sprzętu innym osobom lub podmiotom;
 8. prowadzenie agitacji politycznej, działalności formacji parareligijnych;
 9. pozostawiania dzieci bez opieki;
 10. niebezpiecznego poruszania się po przestrzeni;
 11. głośnego zachowania;

 

Informacje dodatkowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo odmowy od wynajmu niezgodnego z zasadami bądź narażającymi utratę dobrego imienia.
 2. Jedna sala mieści maksymalnie 60 osób.
 3. LAS działa bezgotówkowo, płatność za wynajem sali należy uregulować przelewem na konto Biblioteki Publicznej.
 4. Organizując bezpłatne wydarzenie w myśl idei LAS-u organizator powinien zamieścić logo LAS-u na plakatach i ulotkach.
 5. Jeżeli charakter wydarzenia nie jest zgodny z deklaracją, pracownik LAS ma prawo do ewentualnego zweryfikowania i przerwania spotkania.
 6. W wyjątkowych sytuacjach pracownik LAS-u może odwołać rezerwację, zobowiązujemy się powiadomić o tym Organizację oraz uzgodnić terminu zastępczy.

 

Klauzula informacyjna o administratorze danych i przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata z siedzibą w: ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Niepołomice nr 1/3/2002, NIP 683-18-65-935, REGON 356522493.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Agnieszkę Grab, z która można skontaktować się poprzez e-mail: czytelnia@biblioteka-niepolomice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem
  z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. Zm.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Bibliotece Publicznej Niepołomicach i Filiach bibliotecznych w: Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim.
 6. Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Niepołomicach są uregulowane odrębnie
  w Regulaminie imprezy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor Biblioteki zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
  i rozstrzygania kwestii spornych.
 2. W sporach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin może ulec zmianie.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2020 r.

 

 

W trosce o Wasze bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem obowiązującym w czasie pandemii koronawirusa:

Regulamin funkcjonowania Laboratorium Aktywności Społecznej
w czasie epidemii COVID-19

W związku z trwającą epidemią COVID-19, w oparciu o wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadza się następujący regulamin dotyczący funkcjonowania Laboratorium Aktywności Społecznej celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem na terenie LAS.

Regulamin dotyczy wszystkich pracowników, organizatorów zajęć/spotkań oraz osoby korzystające
z wydarzeń w LAS. Regulamin może ulegać zmianom w zależności od aktualnych wytycznych.

 

 1. Zalecenia związane ze stanem epidemii
 1. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych mogących wskazywać na chorobę zakaźną. Dotyczy to pracowników, osób prowadzących zajęcia, uczestników zajęć, rodziców/opiekunów prawnych dzieci, osób oglądających wystawy.
 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek korzystania z płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozowniku przy wejściu.
 1. Każda osoba wchodząca do LAS ma obowiązek założyć maseczkę oraz zapoznać się z regulaminami i instrukcjami znajdującymi się w ogólnodostępnych miejscach.
 2. Wszystkie osoby przebywające w budynku obowiązuje zasada dystansowania społecznego
  i zachowania odległości minimum 2 metrów od innych uczestników i pracowników.
 3. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia w celu ograniczenia przebywania w obiekcie do niezbędnego minimum.
 4. Należy ograniczyć do koniecznego minimum przemieszczanie się poza salami, w których odbywają się zajęcia.
 1. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach, a 15 minutowe przerwy buforowe między zajęciami przeznaczone są na dodatkowe wietrzenie i dezynfekcję.
 2. Ograniczenie możliwości korzystania z wieszaków na odzież wierzchnią (np. co drugi wieszak) lub czasowe zniesienie takiej możliwości.
 3. W budynku nie ma możliwości korzystania z kuchni i naczyń wielokrotnego użytku.
 4. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć mają obowiązek:
  • punktualnie przyprowadzać/odbierać dzieci z zajęć,
  • przebywać na terenie obiektu tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego oraz niezbędnych środków ostrożności takich jak: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe,
  • zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m odległości od innych osób,
  • nie przyprowadzać uczestnika jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub nastąpił kontakt uczestnika lub rodzica/opiekuna z osobą podejrzaną o zarażenie oraz poinformować pracowników LAS o takiej sytuacji.
 1. Osoby przebywające na terenie Laboratorium Aktywności Społecznej zobowiązane są także do:
 • przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii,
 • w wejściu, salach zajęć i toaletach umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny
  i zaleceń służb sanitarnych.
 • w toaletach zaleca się używania ręczników papierowych do wycierania dłoni
 • zakrywania zgiętym łokciem lub chusteczką ust lub nosa podczas kichania i kaszlu,
 • stosowania się do poleceń pracowników LAS.
 1. Wynajem/udostępnianie pomieszczeń przez
  Laboratorium Aktywności Społecznej

 

 1. Laboratorium Aktywności Społecznej wynajmuje/udostępnia sale osobom prywatnym, organizacjom i stowarzyszeniom, w celu organizacji spotkań, zajęć i innych wydarzeń. Wynajmujący są zobowiązani do:

 

 • zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego przez osoby korzystające z udostępnionych pomieszczeń
 • prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym z pracownikami Laboratorium Aktywności Społecznej.
 • dostosowania liczby osób korzystających z udostępnionych pomieszczeń do obowiązujących wytycznych
 • sporządzenie przez osobę wynajmującą pomieszczenia LAS listy osób uczestniczących
  w danym wydarzeniu, zawierającą dane niezbędne do ewentualnego kontaktu przez Sanepid (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)
 • między zajęciami i w czasie trwania zajęć – jeśli zaistnieje taka potrzeba – dezynfekcji powierzchni dotykowych udostępnionymi środkami do dezynfekcji oraz wietrzenia sali.
 • w przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych mogących wskazywać na chorobę zakaźną uczestnika zajęć, niezwłoczne powiadamiają o tym pracownika LAS, który informuje o tym Dyrektora Biblioteki Publicznej w Niepołomicach
 • dopilnowania aby uczestnicy zajęć przestrzegali regulaminów obowiązujących w LAS w tym zasad sanitarnych.: mycie rąk mydłem zgodnie z instrukcją zamieszczoną w łazienkach, zachowanie między uczestnikami wymaganego dystansu lub założenie maseczek – w zależności od specyfiki zajęć.
 • podpisanie zobowiązania (załącznik nr 1) przez osobę wynajmującą pomieszczenia, będącą organizatorem wydarzenia do wzięcia odpowiedzialności za wydarzenie oraz przestrzeganie regulaminu funkcjonowania Laboratorium Aktywności Społecznej w czasie pandemii
  COVID-19

 

 1. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych są organizowane w małych grupach lub indywidualnie. Dopuszczalna liczba uczestników:

 

 • Nie więcej niż 15 osób na wydarzenie (od 29 maja 2021 r.);
 • zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 • Za monitorowanie wskazanej powyżej liczby osób są odpowiedzialni pracownicy, oraz osoby prowadzące zajęcia.

 

 1. Dodatkowe zasady wynikające ze specyfiki warsztatów/zajęć:

 

Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze

 

 • Nie ma możliwości wymieniania się narzędziami i przyborami do pracy, które po zakończeniu zajęć są odkładane  w jedno miejsce, dezynfekowane i przechowywane oddzielnie do następnych zajęć – 5 dni.
 • Wykonane – zakończone prace są zabierane do domu lub oczekują do następnych zajęć w indywidualnych podpisanych pudełkach.
 • Istnieje możliwość korzystania z własnych narzędzi i przyrządów przyniesionych i zabieranych bezpośrednio po zajęciach do domu.

 

Warsztaty i zajęcia sportowo-rekreacyjne

 • Uczestnicy przychodzą w stroju treningowym, obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do budynku, okrycie wierzchnie i obuwie chowane jest do własnej torby i zabierane ze sobą do sali.
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do sali i przed jej opuszczeniem.
 • Uczestnicy mogą mieć ze sobą podpisaną butelkę wody.
 • Możliwe jest korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego

Spotkania, wystawy, prelekcje, wykłady

Udział użytkowników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:

 • zakrywania ust i nosa,
 • zajęcia miejsca zgodnie z wytyczonymi odstępami między uczestnikami, minimum 2 m.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u uczestników lub pracowników/osób prowadzących zajęcia w Laboratorium Aktywności Społecznej

Pracownicy/osoby prowadzące zajęcia:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na możliwe zakażenie koronawirusem pracownik powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. O wystąpieniu ww. sytuacji należy powiadomić Dyrektora Biblioteki Publicznej w Niepołomicach /LAS.
 2. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza LAS, powinien zgłosić ten fakt Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Niepołomicach /LAS..
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika lub osoby prowadzącej zajęcia, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczestników zajęć.
 4. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomicach /LAS powiadamia o tym fakcie miejscową powiatową stację sanitarno‐epidemiologiczną i stosuje się ściśle do otrzymanych instrukcji i poleceń́.
 5. Jako bliski kontakt należy rozumieć:
 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z ww. osobą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami (np. dotykania zużytej chusteczki higienicznej, narażenia się na kaszel tej osoby),
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu co ww. osoba przez co najmniej 15 minut.
 1. Obszar, po którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w LAS procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 2. W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury.
 3. Zaleca się postępowanie zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Uczestnicy zajęć:

 1. W przypadku zauważenia u siebie jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych mogących wskazywać na chorobę zakaźną (gorączka, kaszel, duszności) uczestnik niezwłoczne informuje o tym osobę prowadzącą zajęcia.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć organizator zobowiązany jest do wdrożenia następujących procedur:
 • niezwłocznie odizolować uczestnika w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając opiekę, (pracownik sprawujący opiekę nad uczestnikiem w izolacji zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa: dezynfekuje ręce przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia, zakłada rękawiczki i ochronę na nos i usta),
 • poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
 • odbiór dziecka przez rodziców/opiekunów odbywa się przy głównym wejściu do LAS,
 • w przypadku braku reakcji ze strony rodziców/opiekunów prawnych na prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, organizator ma prawo zawiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji,
 • wstrzymać przyjmowanie uczestników zajęć do sali, w której przebywał uczestnik i przeprowadzić dezynfekcję,
 • powiadomić rodziców pozostałych uczestników zajęć z danej grupy o zaistniałej sytuacji.
 • powiadomić właściwą̨ miejscową powiatową stację sanitarno‐epidemiologiczną i stosuje się ściśle do otrzymanych instrukcji i poleceń́.
 1. W przypadku informacji od uczestników, rodziców/opiekunów lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która w ciągu ostatniego tygodnia przebywała w LAS, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomicach /LAS. kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji do dalszego postępowania.
 2. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomicach /LAS wraz z organem nadrzędnym, na podstawie wytycznych i instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia zakażenia na terenie placówki.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin nie narusza innych Regulaminów obowiązujących w GOK, a jedynie uzupełnia je w nieprzewidzianych w nich sytuacjach związanych z obowiązującym stanem epidemii, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Niepołomicach
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r. do odwołania.
 4. Korzystanie z zajęć/spotkań/wydarzeń odbywających się na terenie LAS jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu funkcjonowania Laboratorium Aktywności Społecznej w czasie epidemii COVID-19